НОВИЯТ БРОЙ

СЪДЪРЖАНИЕ

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
Лечение на патело-феморалната нестабилност чрез реконструкция на медиалния пателофеморален лигамент (MPFL)
Проф. Пламен Кинов, дмн
Комбинирана задна и предномедиална глезенна артроскопия – клиничен случай
Д-р Михаил Вулджев
Синдром на канала на Guyon при елитни волейболисти
Доц. д-р Борис Матев
Ревизионна пластика на предна кръстна връзка с автотрансплантат от сухожилието на m. quadriceps femoris
Д-р Николай Филипов, Д-р Иван Василев
Ролята на хипербарната оксигенация в комплексното лечение на спортния травматизъм
Д-р Никола Шопов, дм, Доц. д-р Ивайло Въжаров, дм


KИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Актуализиране на функционалната диагностика на долен квадрант на тялото
Доц. Румяна Ташева, доктор
Качествен анализ на болковата симптоматика при приложение на комплексна кинезитерапевтична методика след стабилни лакътни фрактури
Стефания Беломъжева- Димитрова, доктор
Лечение на периферен лимфедем чрез комплексна деконгестивна терапия
Велина Кръстева
Руптура на m. Gluteus medius. Клиничен случай
Петя Ангелова, доктор


СПОРТНА КАРДИОЛОГИЯ
Комоцио кордис. Травматично сътресение на сърцето и внезапна сърдечна смърт по време на спортна травма
Д-р Йордан Ценовски


ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
Вертикализация в бипедален симетричен екилибриум la tenue du corps posture verticalisee, или трансформиране на възможност в умение
Д-р Николай Ганчев

Дизайн: 2008 Clp.Name