НОВИЯТ БРОЙ

СЪДЪРЖАНИЕ

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
Лечение на тенис лакът
Проф. д-р Пламен Кинов, дмн
Щракаща лопатка при остеохондрома на косталната повърхност
Д-р Калин Михов, Д-р Светослав Добрилов
Артроскопско възстановяване с анкери при недостатъчност на медиалния ретинакулум в следствие на дислокация на пателата
Проф. д-р Златко Темелковски, Проф. д-р Вл. Мартинек
Мултимодален подход при мекотъканни увреди на глезенна става във футбола
Д-р Здравко Тарълов, дм
Фрактури на бедрената шийка при млади хора
Д-р Орлин Филипов, дм
Травми и фрактури на носа при спортисти
Д-р Йордан Ценовски

СПОРТНА ТРЕНИРОВКА
Тестове за „ловкост“ при футболисти
Боян Златев, доктор, Проф. Вихрен Бачев, дн
Честота на разпространение на стрес фрактури при спортуващи жени
Ас. д-р Галина Сувариева


СПОРТНА АНТРОПОМЕТРИЯ
Сравнителен анализ на някои функционални параметри при професионални футболисти
Доц. д-р Иван Груев, дм, Доц. д-р Огнян Макавеев, доктор


КИНЕЗИТЕРАПИЯ
Въвеждане на ERGON Technique в кинезитерапията в България
Доц. Румяна Ташева, доктор


ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ СПОРТИСТИ
Хидратация и свойства на водата във футбола за отлична спортна форма
Д-р Ивайло Якимов, Проф. д-р Игнат Игнатов


ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
Въведение в обективен анализ на инсуфициенция на позата на самоуправление на целостта
Д-р Николай Ганчев


НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Дизайн: 2008 Clp.Name