НОВИЯТ БРОЙ

СЪДЪРЖАНИЕ

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
Руптура на ахилесовото сухожилие
Проф. д-р Пламен Кинов, д-р Йордан Христов
Открита хирургия при феморо-ацетабуларния импинджмънт
Д-р Владимир Стефанов
Артроскопско възстановяване в две редици на частични вътреставни скъсвания на m. supraspinatus
Д-р Максим Загоров
Артроскопска резекция на акромиоклавикуларната става
Д-р Михаил Вулджев
Най-често срещани травми и заболявания на опорно-двигателния апарат при бадминтона
Д-р Валентин Матев
Гръдни травми при спортисти
Д-р Йордан Ценовски


СПОРТНА КАРДИОЛОГИЯ
Селективни модулатори на андрогенните рецептори (САРМ)
Доц. Иван Груев, д.м., Цветомир Делийски, маг. фарм.


KИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Вариации на теста за скъсяване на ишиокруралната мускулатура
Доц. Румяна Ташева, доктор
Комплексен подход при апекс пателе синдром
Д-р Силвия Паскалева, д.и., Д-р Николай Филипов


ЗАВИСИМОСТИ В СПОРТА
Алкохол и спорт
Гл. ас. Ива Митева, д.м.


СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
Sportist with objectiv patellar instability with displastic femoral trochlea - development desease or…
Prof. Dr. Zlatko Temelkovski, Dr. Marija Jakimova

Дизайн: 2008 Clp.Name