НОВИЯТ БРОЙ

СЪДЪРЖАНИЕ

СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
Оперативно лечение на фемороацетабуларен импинджмънт
Проф. д-р. Пламен Кинов, д-р Георги П. Георгиев
Честа причина за предно-медиална колянна болка при футболисти
Д-р Иван Василев, дм
Достатъчна ли е изолираната артроскопска коракоклавику- ларна фиксация при остра луксация на акромиоклавикуларната става?
Д-р Максим Загоров

ФИЗИОТЕРАПИЯ И КИНЕЗИТЕРАПИЯ
Плиометрична кинезитерапия при спортисти след оператив- но лекувани мекотъканни увреди на коляното
Доц. Румяна Ташева, доктор
Консервативно лечение при изолирани увреди на задната кръстна връзка
Доц. Ростислав Костов, дм
Употреба на еластично съпротивление и баланс борд при тотално колянно ендопротезиране
Рех. Марта Дудева, Рех. Викторио Славчов
Специфични физиотерапевтични упражнения при сколиоза
Борислав Чонгов

СПОРТНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Eлектрохимично активирана вода Католит за активиране на водородни йони и АТФ за спортна форма и възстановяване
Проф. д-р Игнат Игнатов


СПОРТНА ТРЕНИРОВКА
Съвременни разбирания за синдрома на претренираност (overtraining syndrome - OTS)
Д-р Здравко З. Тарълов, дм


СПОРТНА КАРДИОЛОГИЯ
Европейски препоръки за поведение при спортисти с артериална хипертония
Доц. д-р Иван Груев, дм


ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА
Динамика на функционалните показатели при национални състезатели по академично гребане след тренировка във височинни условия
доц. д-р Станислав Цветков, доктор


СПОРТНА АНТРОПОМЕТРИЯ
Соматотипологична характеристика на судански футболисти
Проф. д-р Мария Тотева


НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Дизайн: 2008 Clp.Name